Ekonomiska föreningen

VindByar ekonomisk förening

Styrelse

Ordinarie ledamöter

  • Roland Lundqvist, Springliden (ordf)
  • Mikael Käck, Springliden
  • Göran Almberg, Mörttjärn
  • Fredrik Lundmark, Mörttjärn (kassör)
  • Stellan Larsson, Lainejaur
  • Susanne Lindahl, LainejaurSuppleanter

  • Maria Bjuhr, Lainejaur
  • Mari-Louise Lundqvist, Springliden
  • Ulf Lundmark, Mörttjärn___________________________________________________________

Protokoll

___________________________________________________________

Stadgar

Stadgar för VindByar Ekonomisk förening

Orgnr 769620-1768


Registrerades av Bolagsverket 2011-10-20


§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är VindByar ekonomisk förening.


§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

• att tillhandahålla medlemmarna egen vindkraftsproducerad elkraft

• att bidra till Springlidens, Mörttjärns och Lainejaurs utveckling med hjälp av resurser som skapas genom vindkraftsutbyggnaden på närliggande berg

• att bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.


Medlem deltar i verksamheten som konsumenter och/eller som aktiva parter i utvecklingen.

Föreningen ska samarbeta med Skellefteå Kraft AB som äger vindkraftsparkerna på närliggande berg.


§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Malå kommun, Västerbottens län.

medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.


§ 7 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 300 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.


§ 8 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 100 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 10 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.


§ 11 Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och för förvaltning av föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av ordförande och 5 övriga styrelseledamöter och högst 3 styrelsesuppleanter.


Föreningsstämman väljer ordförande för en mandattid på ett (1) år, dvs för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för en mandattid på två (2) år, dvs till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra året efter valet, men vid första valtillfället väljs 2 styrelseledamöter för en mandattid på ett (1) år.


Styrelsen konstituerar sig själv, förutom i fråga om valet av ordförande.


Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter, eller vid förhinder deras ersättare, är kallade och minst fyra (4) är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om minst fyra ledamöter, eller vid förhinder deras ersättare, är ense om beslutet.


Styrelsens protokoll skall justeras av ordförande och en ledamot. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen ska föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.


§ 12 Revisorer

Revisorstjänsten upphandlas av styrelsen som lämnar beslutsförslag till föreningsstämman.

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor med högst en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorn ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till ordinarie föreningsstämma. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före stämman.


Revisorn ska i den omfattning som följer av god redovisningssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning.


§ 13 Valberedning

Föreningsstämman utser en valberedning med tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen utses för tiden fram till nästa ordinarie stämma har hållits. Valberedningen ska föreslå ordförande och övriga styrelseledamöter. Hänsyn ska tas till att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.


§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utsett att teckna firman.


§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december


§ 16 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


 

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Godkännande av röstlängden

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

14. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

17. Mötets avslutande


§ 18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller av minst en tiondedel av samtliga röstberättigade. Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag sådan begäran kom in till föreningen.


§ 19 Övriga deltagare vid föreningsstämma

Fast boende i Mörttjärn, Springliden och Lainejaur har, utöver vad som sägs i §5, rätt att närvara vid föreningsstämma och har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.


§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.


Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per brev till medlemmarna.

Samtliga fast boende i Mörttjärn, Springliden och Lainejaur skall på lämpligt sätt informeras om innehållet i kallelsen.


Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per brev eller, när det gäller meddelanden om drift eller andra tidskritiska ärenden, via mail eller föreningens hemsida.


§ 21 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.


§ 22 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas med 28,72% till Föreningen Mörttjärns byastuga, 33,91% till Springlidens byaförening och 37,37% till Lainejaurs byaförening.


§23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar